Opening Hours:Monday To Saturday - 8am To 9pm

ศูนย์รวบรวมข้อมูล เทคโนโลยีการผ่าตัด ที่สุดทันสมัย

สิ่งที่ผู้ป่วยทั่วไปควรทราบ

Categories :Uncategorized

Lapband-blog ไม่ใช่ศูนย์การแพทย์ทั่วไป เพราะทางเราจะรักษาโรคเฉพาะทางเท่านั้น กรุณาติดต่อแพทย์หรือสอบถามเพิ่มเติมก่อนทำการรักษาเพื่อยืนยันคำแนะนำจากนักรังสีวิทยาหรือแพทย์บุคคลอื่นๆ ในชุมชนเสียก่อน หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก ACR เพื่อเป็นการรับรองผู้ป่วย